Algemene informatie

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR.

Artikel 1

  1. De stichting draagt de naam: “Stichting Podia Midden-Drenthe”
  2. Zij heeft haar zetel te Beilen in de gemeente Midden-Drenthe
  3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel: het zonder beogen van winstverlenen van steun aan danwel zelf uitvoeren of laten uitvoeren van activiteiten gericht op de promotie van bestaande dan wel innovatieven kunst en cultuur in zowel passieve als actieve zin binnen de gemeente MiddenDrenthe voor en door de inwoners van deze gemeente en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Onder kunst en cultuur wordt begrepen zowel professionele kunst als amateur- en volkskunst.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door het jaarlijks organiseren van dan wel laten organiseren van een Culturele Uitdag, een Week van de Amateurkunst en andere soortgelijke evenementen.
  3. De stichting neemt voorts initiatieven op basis van signalen uit de samenleving, gerelateerd aan kunst en cultuur, dan wel ondersteunt initiatieven, die gebaseerd zijn op deze signalen.

ANBI

St. Podia is formeel geregistreerd bij ANBI en heeft de aanwijzing verkregen als culturele ANBI. De beslissing van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geldt voor onbepaalde tijd. Aldus de beschikking van de inspecteur van Belastingdienst kantoor ’s-Hertogenbosch d.d. 19 maart 2014.

Ingeschreven gegevens zijn:

Naam instelling Stichting Podia Midden-Drenthe
Vestigingsplaats Beilen
Begindatum 18-12-2013
Einddatum
Datum intrekking
Fiscaalnummer 8193 19 326
Cultuur begindatum 18-12-2013
Cultuur einddatum
Cultuur datum intrekking
Websiteadres www.podiamiddendrenthe.nl